شاپور صفری از آزادسازی ۱۵۴ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته در این حوزه قضایی خبر داد و گفت: این عملیات در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها انجام شده است .

وی با اشاره به اینکه این آزادسازی در اراضی بخش «رامجین» چهارباغ انجام شده اضافه کرد: در این اقدام ۴۰ مورد مغازه تجاری در حال ساخت، ۲۰ مورد بنای درحال ساخت، ۵۰ مورد دیوارکشی، ۳۰ مورد محوطه سازی و  ۱۰ مورد استخر قلع و قمع شد.

دادستان شهرستان چهارباغ ارزش اراضی آزادسازی شده را بیش از سه هزار و هشتاد میلیارد تومان عنوان کرد.

https://www.borna.news