انتخاب ناظرین شورای اسلامی شهر کرج در سازمانها و مناطق تابعه شهرداری

برگزاری انتخابات ناظرین شورای اسلامی شهردر مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری کرج

انتخاب ناظرین بر اساس دستورالعمل های قانونی صورت گرفته است.

اعلام اسامی.ترکیب ناظرین به شرح ذیل مشخص و اطلاع رسانی شد.

ناظرین شورای اسلامی شهر در منطقه یک شهرداری کرج.آقای علیرضا سعیدی و خانم مریم قهرمانی صارم.
ناظرین شورای اسلامی شهر در منطقه دو شهرداری کرج. آقایان: علی قاسم پور، سید مرتضی اعتصامی و علیرضا رحیمی محمود آباد.
ناظرین شورای اسلامی شهر در منطقه سه شهرداری کرج. آقایان: مسعود محمدی و (حجت الاسلام) علیرضا سعیدی و خانم فاطمه منعمی.
ناظرین شورای اسلامی شهر در منطقه چهار شهرداری کرج. آقایان: مجتبی حاجی قاسمی، حسین سعیدی سیرائی و محمد اسدیان.
ناظرین شورای اسلامی شهر در منطقه پنج شهرداری کرج. آقایان: مسعود محمدی و جواد چپردار و خانم فاطمه منعمی.
ناظرین شورای اسلامی شهر در منطقه شش شهرداری کرج. آقایان: حسین مهاجری، عمار ایزدیار و جواد چپردار.
ناظرین شورای اسلامی شهر در منطقه هفت شهرداری کرج. آقایان: حسین سعیدی سیرائی و عمار ایزدیار.
ناظرین شورای اسلامی شهر در منطقه هشت شهرداری کرج. آقای علی قاسم پور و خانم مریم قهرمانی صارم.

انتخاب ناظرین بر اساس دستورالعمل های قانونی

ناظرین شورای اسلامی شهر در منطقه نه شهرداری کرج. آقایان: مجتبی حاجی قاسمی و علیرضا رحیمی محمود آباد.
ناظرین شورای اسلامی شهر در منطقه ده شهرداری کرج. آقایان: محمد اسدیان، حسین مهاجری و سید مرتضی اعتصامی.
ناظرین شورای اسلامی شهر در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی. آقای جواد چپردار و خانم مریم قهرمانی صارم.
ناظرین شورای اسلامی شهر در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات. حجت الاسلام علیرضا سعیدی و آقای محمد اسدیان.
ناظرین شورای اسلامی شهر در سازمان مدیریت پسماند. آقایان: جواد چپردار و مجتبی حاجی قاسمی.
ناظرین شورای اسلامی شهر در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری. آقایان: مسعود محمدی و حسین مهاجری.
ناظرین شورای اسلامی شهر در سازمان حمل و نقل و بار و مسافر. آقایان: علی قاسم پور و مسعود محمدی.

انتخاب ناظرین بر اساس دستورالعمل های قانونی

ناظرین شورای اسلامی شهر در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی. آقایان: حسین مهاجری و حسین سعیدی سیرائی.
ناظرین شورای اسلامی شهر در سازمان حمل و نقل ریلی. آقایان: محمد اسدیان و علیرضا رحیمی محمود آباد.
ناظرین شورای اسلامی شهر در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری. آقایان: مجتبی حاجی قاسمی. سید مرتضی اعتصامی . علیرضا رحیمی محمود آباد . خانم مریم قهرمانی صارم.
ناظرین شورای اسلامی شهر در سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی. آقایان: (حجت الاسلام) علیرضا سعیدی. حسین سعیدی سیرائی و جواد چپردار.
ناظرین شورای اسلامی شهر در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی:.آقای عمار ایزدیار و خانم فاطمه منعمی.
ناظرین شورای اسلامی شهر در سازمان مدیریت آرامستانها. آقایان عمار ایزدیار . علی قاسم پور و خانم فاطمه منعمی.

بیشتر بخوانید:

دوره ششم شورای شهر کرج به سمت مدیریت یکپارچه حرکت کند

هفت گزینه نهایی تصدی پست شهردار کرج مشخص شدند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.