گفت: چرا همۀ آنان که می خواهند جلوی آگاهی و بیداری مردم را بگیرند.از واژۀ ارزشی صیانت سوء استفاده می کنند؟

گفتم: چه کسانی از آن سوء استفاده کرده اند؟

گفت: دولت کمونیستی آلمان شرقی. برای محاصرۀ ملّت خود دیواری به طول ۱۵۵ کیلومتر بین کشور آلمان کشید. به مدت ۲۸ سال مردم آلمان را از هم جدا کرد.

انسان های بسیاری برای عبور از این دیوار و ورود به آلمان غربی جان خود را از دست دادند.
ولی نکته حیرت انگیز آن که. دولت کمونیستی آلمان شرقی وقتی دیوار برلین را ساخت. آن را « دیوار صیانتِ ضدفاشیست » نام نهاد.

این دولت همیشه خود را دولتی ضدفاشیستی معرفی می کرد. این دیوار را هم اقدامی در همان راستا می دانست: دیواری برای صیانت از مردم آلمان شرقی در برابر غرب.

ولی سرانجام با قیام آگاهانۀ مردم این دیوار جاهلانه تخریب شد. نام بانیان آن در تاریخ به زشتی ثبت و ضبط شد!

گفتم: حالا منظور تو از این همه شرح و بسط چیست؟

گفت: می خواهم به آنان که بارها و بارها با اقدامات بی اثری چون مبارزه با ویدئو. دیش ماهواره و فیلترکردن کوشیده اند. جلوی رشد آگاهی و بیداری مردم را بگیرند.

هر بار با شکست بزرگ تری روبه رو شده اند.چرا عبرت نمی گیرند؟ از یک سوراخ چند بار باید گزیده شد؟ سال ها جلوی ورود ویدئو به کشور را گرفتند. بعد دیدیم تعداد ویدئوهای ایران از ترکیه نیز بیشتر شده!! سال ها دیش ها را از بالای بام ها به زیر افکندند که مردم به جای ماهواره، صدا و سیمای میلی(!!!) را فقط ببینند.

میلیاردها خرج کردند تا شبکه های پیام رسانی و سایت ها را فیلتر کنند. در نتیجه تعداد کاربران ده ها میلیون نفر افزایش یافت!

آخر اینان کی می خواهند بیدار شوند؟! این گونه اقدامات بیهوده کوبیدن آب در هاون است. برای نسل نو سوژۀ جوک شده است.

گفتم: این ها می خواهند از حقوق کاربران ایرانی صیانت کنند!

گفت: این هم یک جوک دیگر!!

می گویند خروشچف از جوک‌هایی که مردم علیه حکومت می‌ساختند. بسیار ناراحت شده بود. روزی دستور می دهد. یکی از افرادی که این جوک‌ها را می‌سازد. پیدا کنند و نزد او بیاورند. مامورها یک نفر را پیدا می‌کنند و به خانۀ خروشچف می آورند.
خروشچف به او می گوید: بگو ببینم چرا این جوک‌ها را علیه ما می‌سازی؟
طرف نگاهی به خانۀ اشرافی خروشچف می‌اندازد و می گوید:

خوب خانه و زندگی لوکسی برای خودت ساختی ، خانۀ خوب، ماشین خوب، غذای خوب.
خروشچف عصبانی می شود و می گوید:

همۀ مردم شوروی الان دارند این‌ گونه زندگی می‌کنند!

طرف می گوید: بیا، این هم یک جوک دیگر!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟

این هم یک جوک دیگر!!!

شفیعی مطهر