نبودن مشتری

1مطلب موجود می باشد.
قصاب
استان البرز

بسیاری از واحدهای قصابی به دلیل نبود مشتری تعطیل شده است


بسیاری از واحدهای قصابی به دلیل نبود مشتری تعطیل شده است.  آوا البرز_عباس ابراهیم پور طاری گفت: ضابطه‌ای برای فعالیت قصابی‌ها در کار نیست و هر کس…