نبویان

1مطلب موجود می باشد.
نبویان
سیاست

حمله بی سابقه نبویان به متن توافق و باقری کنی / جزییات


نماینده مجلس می گوید در توافق احیای برجام در وین «خطوط قرمز ترسیم‌شده نظام– حتی براین فرض که محور مذاکرات و نیز سقف مطالبات ما برجام باشد-…