نخستین واکسن

1مطلب موجود می باشد.
کووپارس+واکسن
استان البرز

رازی کووپارس نخستین واکسن تزریقی-استنشاقی دنیا


آواالبرز-سازنده اصلی واکسن رازی کووپارس گفت: پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت های واکسن به صورت تزریقی، این واکسن به عنوان دز بوستر مصرف شود تا…