ندامتگاه البرز

1مطلب موجود می باشد.
ایجاد اشتغال در ندامتگاه کرج
استان البرز

ایجاد زمینه اشتغال ۷۵ نفر از زندانیان در ندامتگاه مرکزی کرج


زمینه اشتغال ۷۵ نفر از مددجویان با بازسازی کارگاه خیاطی ندامتگاه مرکزی کرج فراهم شد.  در راستای توسعه اشتغال پایدار مددجویان فضای کارگاه خیاطی ندامتگاه مرکزی کرج…